תנאי שימוש לעמותות

מסמך הסכמות לשיתוף פעולה ותנאי שימוש בין JGive ובין העמותה המצטרפת ("התקנון") 

ברוכים הבאים ל-JGive!

מטרת מסמך זה הינה להסביר לעמותות המצטרפות לפלטפורמת JGive , המופעלת על ידי עמותת קרן עשור (ע"ר) (580586998) אשר פועלת בשיתוף עם עמותת הידידים שלה בארה"ב, JGIVE- FRIENDS OF ASOR 81-0757923, (להלן יחד ולחוד: "JGive") אודות השירות שניתן על ידינו, לרבות בנושאי סליקת כרטיסי אשראי, הפקת קבלות דיגיטאליות ועוד. JGive הינו מיזם בעל מערכת טכנולוגית מתקדמת בו מושקעים משאבים רבים, לצורך הפצת ועשיית טוב באמצעות תרומה של תורמים פרטיים לעמותות השותפות במיזם.

הינכם נדרשים לפעול בהתאם לכללי המדיניות הבאים, לכן נבקש לקרוא אותם בעיון. במידה ותפעלו בניגוד למדיניות מבלי לקבל על כך אישור מ JGive אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את פעילותכם אצלנו ו/או לבטל את חשבונכם בכל עת.

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע לתקנון או בכל נושא אחר, אל תהססו לפנות אלינו ל [email protected]

 1. הסבר כללי
  1. קרן עשור (ע"ר) מספר 580586998 (להלן: "המפעילה") הינה המפעילה הבלעדית של אתר JGive שכתובתו www.jgive.co.il ו/או www.jgive.com (להלן: "אתר"). במסגרת האתר ניתן להירשם כעמותה, לפרסם מידע ולהעלות קמפיינים עבור גיוס תרומות לעמותה וכן להירשם כתורם פרטי ולבצע תרומות ישירות חד פעמיות ו/או קבועות למגוון העמותות הרשומות המפורטות באתר אשר מתעדכנות מעת לעת וכן לחפש מידע אודות עמותות אלה.
  2. השימוש באתר, הן על ידי המשתמשים הפרטיים והן על ידי העמותות המצטרפות, ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") אשר מופיעים באתר בתחתית העמוד תחת לשונית "תנאי שימוש למשתמשים". זאת בנוסף לתקנון אשר חל גם באופן כללי על העמותות המצטרפות. 
  3. JGive מתחייבת לפעול בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים, בהתאם לתקנון ולכל דין. למען הסר ספק, ל- JGive זכות להעמיד כל מידע העומד לרשותה לרבות כזה המועבר לעמותות השונות ולהתקשר בהסכמים אחרים עם כל גוף אחר ואין בהסכם זה משום הבטחת בלעדיות כלשהיא לאף עמותה המצטרפת בשום אופן וצורה. זכויות היוצרים במנגנון ובתכנים ש- JGive תעמיד לרשות העמותה המצטרפת יהיו של JGive בלבד ולא יהיה ניתן לאף עמותה להשתמש בהם ללא רשות בכתב ומראש מ-JGive. העמותות המצטרפות מתחייבות בזאת לשפות את JGive על כל נזק וחבות כלשהיא שתקום כתוצאה משימוש בלתי מורשה במנגנון ובתכנים הנ"ל. זאת לרבות אך מבלי למעט, הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ותביעות מצדדים שלישיים.
  4. העמותות המצטרפות לפלטפורמה (להלן: "העמותות כשירות") מסכימות ומתחייבות בזאת, כי הינם בעלות אישור תקף של הכרה כמוסד ציבורי לצורך סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה ואישור ניהול תקין ו/או אישור על הגשת מסמכים לעמותות צעירות בתוקף מרשות התאגידים (להלן: "האישורים הדרושים"). העמותות מתחייבות להודיע למפעילה על פקיעת/שלילת אישורים אלו, כמפורט בסעיף 9 לתקנון.
  5. במידה ויתברר כי לעמותה אין את האישורים הדרושים (בין אם מדובר באישור אחד או שניהם) JGive רשאית ותפעל לחסימת העמותה לאלתר מכל שימוש בפלטפורמה ותמנע את האפשרות להעברת תרומות שהצטברו לעמותה ו/או קבלת תרומות חדשות על כל המשתמע מכך, עד לחידוש תוקפם של האישורים הדרושים. חסימת העמותה תעשה לאלתר בין אם לעמותה קמפיין פעיל בפלטפורמה ובין אם לאו. 
  6. במידה ויעבור פרק זמן ממושך של למעלה משנה ללא חידוש האישורים הדרושים אזי, תוכלJGive  לפי שיקול דעתה ועל פי המלצת ועדת המענקים, לחלק את הכספים הנ"ל לעמותות עם מטרות דומות. 
  7. העמותות המצטרפות מסכימות ומתחייבות בזאת, שהשימוש המותר באתר הינו לשם גיוס תרומות בלבד, וכל שימוש אחר (לרבות אך מבלי למעט, שימוש באתר בכדי לקבל תשלומים עבור שירותים וכו') אסור לחלוטין. על העמותה עצמה האחריות המלאה לוודא שהתרומות שמתקבלות אכן עונות להגדרות של "תרומה" מבחינת כלל הרשויות הרלוונטיות (כגון - רשות המיסים, רשם העמותות וכד׳). במידה ומפעילת האתר תישא בעלויות ו/או נזקים בגין תביעות ו/או דרישות של תורמים או רשויות בנושא זה, העמותות מתחייבות לשפות בצורה מלאה את מפעילת האתר.
  8. העמותות מסכימות ומתחייבות בזאת, לספק ל-JGive בסמוך לבקשתה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד הבקשה, דו"ח המפרט את השימוש בתרומות שנתקבלו באמצעות JGive ו/או כל מידע פיננסי אחר הקשור באופן ישיר לתרומות JGive (לרבות, בין היתר, דוחות כספיים מבוקרים, הבהרות בקשר לתרומות ואופן מימושם) לטובת שקיפות, מעקב ובקרה.
 2. ספקים חיצוניים
  1. בכדי להבהיר את הדרך בה מתקשרות העמותות עם האתר, נבהיר כי האתר מחובר למערכות חיצוניות נוספות אשר אינן ניתנות לשליטת JGive, אשר מספקות את שירותי הסליקה ו/או האשראי ו/או הנפקת הקבלות במסגרת תהליך התרומה ("ספקים חיצוניים").
  2. לצורך מטרה זו, התקשרה המפעילה עם ספקים חיצוניים, אשר כל אחד מהם מספק את השירותים כמפורט להלן. בהמשך המסמך יובא הסבר קצר על תהליך העבודה מול הספקים החיצוניים. יודגש, כי בנוסף לאמור לעיל, בעת השימוש באתר ו/או תרומה המתבצעת ל-JGive, ניתנת בזאת הסכמתם הבלתי חוזרת של העמותות ו/או המשתמשים לתנאי השימוש של כלל הספקים החיצוניים המפורטים להלן וכן לאלו שאינם מפורטים להלן:
  3. פאיימי בע"מ, ח.פ. 515033553 ("פאיימי" או ”PayMe”), אשר מספקת את שירותי הסליקה באתר, לרבות טפסי הסליקה המאובטחים והשלמת תהליך הסליקה מלקוח הקצה לעמותה. תנאי השימוש מופיעים בקישור הבא:    https://ng.paymeservice.com/misc/privacy/payme_terms_conditions_2016_07.pdf
  4. פתרונות דיגיטליים לעסקים בע"מ ח.פ. 515220382 ("חשבונית דיגיטלית"), מפעילת אתר חשבונית דיגיטלית מערכת להפקת מסמכים חשבונאיים דיגיטליים. תנאי השימוש מופיעים בקישור הבא http://www.digital-invoice.co.il/pages/dashboard.aspx (בתחתית העמוד תחת לשונית "תנאי שימוש").
  5. יודגש, כי מעת לעת, כטבען של מערכות טכנולוגיות, עלולות להתרחש תקלות בחיבור הממשקים בין הספקים החיצוניים לאתר, ועל כן העמותות המצטרפות מסכימות בזאת שלא תהיה להן כל טענה ו/או תביעה מול JGive ו/או המפעילה בהקשר לתקלות שכאלו. בנוסף בכדי שהתקלות הנ"ל יפתרו תוך זמן סביר, על העמותה ו/או המשתמש לעדכן את מפעילת האתר במיידי ובכתב אודות תקלות במערכות אלו. מפעילת האתר תבצע את מירב מאמציה הסבירים בכדי לנסות ולחדש את פעילות האתר ולפעול מול הספקים החיצוניים בכדי לתקן את התקלות הנ"ל. 
 1. תהליך קבלת תרומה באמצעות פלטפורמת JGive:

לאחר פתיחת חשבון עמותה באתר ואישורו ע"י JGive, נפתחים חשבונות ע"ש העמותה המצטרפת, לאחר אישור וביצוע תהליך הכר את הלקוח אצל הספקים החיצוניים. המפעילה אינה מעורבת בתהליך זה. יודגש, כי לאתר יש אינטגרציה מלאה הכוללת העברת מידע מלא למערכות אלה, במטרה להפוך את תהליך התרומה לאוטומטי וללא צורך בתהליכים ידניים. 

 1. חשבון סליקה בחברת PayMe ע"ש העמותה המצטרפת - הכספים הנתרמים לעמותה מועברים ישירות לחשבון העמותה עד ה10 לכל חודש קלנדארי בעבור התרומות שהתקבלו עד למועד זה. בדרך כלל לוקחים 3 ימי עסקים עד שהכספים מופיעים בחשבון העמותה. ל-JGive אין כל שליטה בכספי התרומה שנסלקו, ואין היא מחזיקה בהם. אי לכך, אין היא ו/או מפעילת האתר אחראים בכל צורה שהיא לתקלות בתהליך הסליקה. בעצם הסכמתם לתקנון זה, העמותות משחררות את JGive ומפעילת האתר מכל אחריות שכזו ומוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין. בהמשך יפורטו העמלות אשר נגבות ישירות על-ידי PayMe מהעמותה עבור תהליך הסליקה, כנגד עמלות אלו מופקת חשבונית מס אשר נשלחת באופן אוטומטית לעמותה על ידיPayMe .
 2. חשבון הפקת קבלות דיגיטליות בחברת חשבונית דיגיטלית - מכיוון שהפקת קבלות כפופה להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973, ישנם שני נושאים חשובים הדורשים הבהרה כדלקמן:some text
  1. הפקת קבלות דיגיטליות – מערכת חשבונית דיגיטלית הינה מאושרת להפקת מסמכים חשבונאיים דיגיטליים ע"י רשות המיסים, והיא רשומה כחוק ברשות המיסים (מספר אישור 205601). המשמעות בפועל של שימוש במערכת זו היא שהקבלות המופקות על ידה הינן מוכרות לצורכי מס לאחר הדפסתן ע"י התורמים ואין כל צורך בהפקת קבלות ידניות מצד העמותה לתרומות המתקבלות דרך האתר. 
  2. ספרור קבלות – לצורך ניהול ספרים תקין ולאחר התייעצות עם מחלקת הוראות וקבילות פנקסים ברשות המיסים, הוסכם כי לעמותות המשתמשות באתר תיווצר סדרה חשבונאית, זאת במטרה לא ליצור כפילות והתנגשות בין הסדרות החשבונאיות הקיימות בעמותה, כך העמותה תוכל להמשיך להנפיק קבלות על תרומות בכל דרך בה הפיקה עד היום ובנוסף להפיק קבלות דרך האתר.
  3. מוגדר כי ברירת המחדל לסדרה חדשה באתר הינה 950,000. במידה והעמותה מעוניינת במספר סדרה אחרת, עליה להודיע למפעילת האתר בכתב ולפני סיום תהליך ההרשמה על שינוי סדרת הקבלות. יובהר, לא ניתן לשנות מספר זה לאחר סיום ההרשמה ותחילת הפעילות באתר. כלומר, העמותות המצטרפות אשר משלימות את סיום ההרשמה ומתחילות את פעילותן מסכימות בזאת באופן בלתי חוזר לסדרה הנ"ל של החשבוניות ולא תהיה להן כל טענה כלל בעניין.
  4. יובהר, כי טרם תחילת הפעילות ב-JGive על העמותה לוודא אל מול רואה החשבון המלווה אותה, כי תהליך העבודה המפורט לעיל תואם להתנהלות הכספית והחשבונאית של העמותה ו/או לעמותה ישנה אפשרות להתאים את התנהלותה החשבונאית בהתאם לתהליך עבודה זה. לרבות לעניין דרך ניהול פנקסי חשבונות, זיכויים בגין סליקה, הפקת מסמכים ממוחשבים ועוד.
  5. PayMe יהיו האחראים להעברת כספי התרומה לעמותות ו/או לגופים הנבחרים, ו/או לכל עניין הקשור בכך, ומובהר כי JGive לא תישא בכל באחריות ו/או תהא מחויבת בשום צורה ואופן כלשהו בגין העברה וסליקת כספי התרומה המועברים באמצעותה. במידה והכספים יעוכבו ע"י חברת הסליקה אין לJGive  כל שליטה על כך ולא תהא לכם כל טענה בעניין. 
  6. המפעילה ו/או JGive ו/או קרן עשור (ע"ר) אינם צד להסכם של העמותה מול כל צד שלישי ולא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן, כלפי העמותה ו/או המשתמש בפורטל התרומות ו/או כל צד שלישי אחר למעשיו ו/או מחדליו של העמותה ו/או המשתמש בפורטל התרומות, לרבות מצגים ו/או הצהרות שניתנו על ידי העמותה ו/או המשתמש בפורטל התרומות ו/או מי מטעמם ביניהם ו/או בין מי מהם לבין כל צד שלישי אחר.
  7. לתשומת לבך,  JGive מאמינה בשקיפות מלאה, הצגת תרומות אופליין ו/או מאצ'ינג תעשה בכפוף לקיום אסמכתאות המעידות על אמיתות הנתונים (מסמכים בנקאיים המאשרים את קבלת התרומה ו/או קבלות). העמותה הינה האחריות הבלעדית למידע המוצג בדף הקמפיין ו/או דף העמותה וכפופה להוראות הדין החלות. בעדכון תרומות אופליין עצמאי מאיזור העמותה, היא מתחייבת לנהוג בהגינות, להעביר לצוות JGive רשימות אמינות ולהימנע בכל תוקף מהצגת מצג שווא.  עדכון תרומות אופליין באתר כרוך בעלות של 2% בלבד.
  8. על אף האמור לעיל, ייתכנו מקרים בהם כספי תרומה לא יועברו באמצעות הספקים חיצוניים, אלא יועברו ישירות מקרן עשור (ע"ר) אל העמותות השונות. לגבי העברות אלו, יחולו כל ההוראות והתנאים אשר חלים על העברת כספי התרומה באמצעות הספקים החיצוניים בהתאמות שלהלן. 
 1. תהליך התרומה לקרן עשור (ע"ר):
  1. לצד האפשרות לתרום באופן ישיר לעמותות הכשירות, הפלטפורמה מאפשרת לתורמים לנתב תרומות לעמותות כשירות גם באופן של תרומה לקרן עשור (ע"ר), כאשר במועד התרומה התורם יקבל מקרן עשור(ע"ר) קבלה על הסכום המלא שהועבר לה, לצורך זיכוי ממס לפי סעיף 46(א) לפקודה.
  2. לאחר מועד קבלת התרומה, קרן עשור רשאית להעניק סכום השווה לסכום התרומה המלא או חלקים ממנו לעמותות הכשירות, בהתחשב בהמלצות התורם בנוגע לעמותות שברצונו לייעד את התרומות. העברת כספי תרומה שקיבלה קרן עשור (ע"ר) לעמותות כשירות עשויה להתבצע על פני תקופה של מספר שנים ולא מיד עם קבלת התרומה אצל קרן עשור (ע"ר).
  3.  לקרן עשור שיקול דעת מלא בכל הנוגע לשימוש בתרומות אלו והן מועברות במתכונת של המלצה לעמותות הכשירות. למרות מאמציה של קרן עשור (ע"ר) לייעד את התרומה כמבוקש, במידה ולא ניתן לעשות זאת על פי כל דין ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מלממש את המלצת התורם. המפעילה, לפי שיקול דעתה ועל פי המלצת ועדת המענקים, תייעד את התרומה למטרות דומות. 
  4. התרומה לקרן עשור (ע"ר) היא בלתי חוזרת ולא תוחזר לתורם באופן ישיר או עקיף. בנוסף, הכספים שיוענקו על-ידי קרן עשור לעמותות הכשירות לא יזכו את התורם בזיכוי נוסף.
 2. תהליך התרמה וגיוס תרומות המוכרות לצרכי מס מארה"ב, קנדה ואנגליה
  1. JGive  מאפשרת לכם להפנות תורמים פוטנציאלים מארה"ב וקנדה לפורטל JGive באנגלית אשר מאפשר את ביצוע התרומה דרך שותפינו - בארה"ב דרך עמותת JGIVE - FRIENDS OF ASOR FUND USA, INC ("עמותת הידידים") - אשר מוכרת לרשויות המס האמריקאיות (IRS) כעמותת 501C3 המאפשרת זיכוי במס לתושבי ארה"ב לפי חוקי המס האמריקאים ובכפוף להן. בקנדה - דרך עמותת MIZRACHI CANADA - אשר מוכרת לרשויות המס בקנדה CRA כעמותה המאפשרת זיכוי במס לתושבי קנדה לפי חוקי המס הקנדיים ובכפוף להן. באנגליה - על ידי UK TOREMET, בכפוף לרשויות המס בבריטניה והוראותיהם (להלן יחד: "העמותות השותפות").
  2. לתשומת לבכם, קבלת התרומות דרך שותפינו לעיל, כפופה לכלל הדינים המקומיים במקום ביצוע התרומה ולכללי העמותות לעיל ואי לכך נתונה לביטול ו/או להחזר ע"פ הכללים החלים במדינת ביצוע התרומה ולא תהא לJGive אחריות על אי קבלת ו/או העברת תרומה כאמור והנכם מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין.
  3. העמותה מתחייבת בזאת לחתום על כל מסמך ו/או טופס ו/או רישום ו/או הרשאת חיוב חשבון שידרשו על ידי העמותות השותפות, לצורך העברת התרומות מחו"ל והענקתן לעמותות הכשירות, בכפוף לדינים מקומיים החלים. 
  4. במידה ועמותה לא תשתף פעולה עם עמותות השותפות ולא תחתום על המסמכים לצורך קבלת התרומות מהן, לא תהא לה כל טענה בעניין אי העברת התרומות מחו"ל. חשוב להדגיש כי בשל התקשרות עם ספקי שירות שונים המאפשרים את סליקת התרומות בחו"ל, העלויות משתנות מעת לעת, לצפייה בטבלת התעריפים המלאה המתעדכנת ניתן ללחוץ כאן.
  5. באשר לתרומות מחו"ל, רוב חברת האשראי מאפשרת להכחיש עסקה עד לאחר ביצועה, על העמותה לחתום על טופס המיועד לקבלת כספים מחו״ל (ניתן לבקש את הטופס במייל [email protected]). במידה והעמותה לא תחתום על הטופס, כספים אלו יועברו לאחר 6 חודשים על פי דרישה. בכל מקרה, לא תהא לעמותה שום טענה ו/או דרישה לקבלת כספי התרומות במועד מוקדם יותר. 
  6. לתשומת ליבכם, קרן עשור (ע"ר) מיעדת את  את התרומות מחו"ל אל העמותות הכשירות לכך בישראל, בכל 20 לחודש הקלנדרי העוקב לתקבולם אצל JGive. במידה והכספים יעוכבו ע"י הסולקים, בנקים ו/או העמותות בחו"ל – אין ל- JGive כל שליטה על כך ולא תהא לכם כל טענה בעניין. 
  7. JGive  תהא רשאית לעכב את הענקת התרומות לעמותות, במידה ונמצא והעמותה לא עומדת בהוראות הדין ו/או קיים לעמותה חוב פתוח אל מול JGive (כגון חובות בשל שירותי PRO וכדומה ו/או עמלות נוספות) ו/או העמותה לא השלימה והחזירה את כלל המסמכים הנדרשים לחתימה (כגון: הוראות לחיוב חשבון למניעת CHARGE BACK וכדו') ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מלממש את המלצת התורם, אזי יוענקו התרומות המותרות לשחרור ושהתקבלו בפועל, לחשבון העמותה בארץ. 
  8. סכום התרומה יועבר בשקלים לאחר המרה. שער ההמרה הינו השער היציג אותו הבנק סיפק ביום בוצעה ההמרה.
  9. במידה והתרומות יעוכבו בעקבות סיבות כאמור לעיל ולא תמלאו אחר הוראות JGive בנוגע לכל הדרוש לשחרורם ובעבור זמן סביר, אתם מתירים לנו בזאת לפעול על פי המלצת ועדת המענקים של JGive, בראשות שופט בדימוס, המהווה גוף מפקח על חלוקת כספי תרומות המועברים באמצעות פלטפורמת JGive. ו- JGive תייעד את התרומה בהתאם לשיקול הדעת של הוועדה, למטרות דומות תוך התחשבות ברצון התורמים.
  10. במסגרת כתב ההרשאה לחיוב חשבון, העמותה מסתלקת בזאת מכל טענה ו/או דרישה מכל מן וסוג שהוא נגד JGive ו/או קרן עשור בגין כל חיוב של העמותה וזיכוי JGive ו/או קרן עשור וזאת על פי דרישת חוב של JGive ו/או קרן עשור כנגד העמותה ו/או במקרה של הכחשת עסקה מצד תורם ו/או על פי כל דין.
 3. ביטול והחזרי תרומות
  1.  JGive שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לשנות או למנוע כל תשלום שיבוצע במסגרת הענקת מענקים ו/או העברת התרומות ישירות באמצעות פלטפורמת JGive ו/או לדרוש החזר כספי מלא או חלקי של כל כספי המענקים והתרומות, אם על פי שיקול דעתה הבלעדית נדרשת פעולה זו מכיוון ש (1) העמותה לא מילאה במלוא את התנאים וההגבלות של המענק; (2) במידה ויש לעמותה חוב פתוח מול JGive; ע(3) להגן על תכליתה ומטרותיה של המענק או כל פעילות צדקה אחרת של הארגון; (4) לעמוד בדרישות כל דין או תקנה החלים עליה, על JGive או על מענק זה כגון, אך מבלי למעט, לעמותה אין את האישורים הדרושים קרי,  אישור תקף לצורך סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה והיעדר אישור ניהול תקין ו/או אישור על הגשת מסמכים; (5) אם JGive לא תקבל עותקים חתומים של כתבי המענק ושל תנאי ההענקה הכלליים בתוך 14 ימים לאחר מועד הענקת כתב המענק, ניתן לה הזכות לבטל את המענק; (6) בשל מדיניות ניהול הסיכונים הפנימית של JGive כפי שתקבע מעת לעת על ידי JGive ויועציה; (7) במקרה של העברת תרומות בשוגג לעמותה שאינה המוטבת.
  2. העמותה מבינה מצהירה ומסכימה שתורמים עשויים לבחור "לבטל" ו/או להכחיש את תרומתם באמצעות כרטיס אשראי לעמותה ע"י ביטול החיוב ע"י התורם (תקף גם לתרומות במטבעות זרים). במקרה כזה, במידה ומדובר בתרומה שהוענקה עלי די קרן עשור (ע"ר) ולא תרומה שהועברה ישירות לעמותה באמצעות מסוף הסליקה של העמותה, העמותה מתחייבת להחזיר לJGive את התרומות שהוכחשו ובוטלו על ידי התורמים, בתוספת עלויות ביטול/הכחשת עסקה. במקרים לעיל, לאחר בחינה מדוקדקת יחד עם העמותות והנהלת JGive, ייתכן וJGive תיאלץ לפעול בהתאם לדין הקיים, ולהחזיר את התרומות לתורמים בניכוי עלויות הסליקה והתפעול ולא תתאפשר העברת הכספים לעמותות.
 4. עלויות
  1.  לאור העובדה כי מפעילת האתר הינה עמותה והפעלת האתר נעשית ללא מטרת רווח, עלויות התפעול הינן נמוכות משמעותית מהמקובל בשוק.
  2. ניתן לצפות בפירוט עמלות הסליקה והפלטפורמה בקישור זה. העמלות עלולות להתעדכן מעת לעת בהתאם לתעריפים שנקבעים על ידי חברות האשראי והסליקה. הסכומים אינם כוללים מע"מ. 
  3. מספר חריגים שלא מפורטים בקישור: בכרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס - קיימת תוספת של בין 1%-1.5% בהתאם לסוג מטבע. במקרה של תרומה במטבע מסוג שקל באמצעות כרטיס זר ישנה תוספת בגובה 1%. בתרומה באמצעות אפליקציית ביט/BIT תתווסף עמלה של 0.5% וייגבו דמי הקמה חד פעמיים ע"ס 25 ש"ח.
  4. בנוסף, ישנם מסלולים אחרים אשר כוללים שירותים נוספים (כגון הPRO ועוד) שניתן לבחור באתר מעת לעת לפי מחירים שיעודכנו מעת לעת על ידינו.
  5. למען הסר כל ספק, העמותה מאשרת לJGive  לחייב באופן אוטומטי וללא כל צורך באישור נוסף, ישירות ובדרך של קיזוז מכספי התרומות שנתרמו עבור העמותה, את כלל עמלות הפלטפורמה המוסכמים מראש בתנאי השימוש. לעמותה לא תהא כל טענה בעניין זה לא ל JGive ולא לחברת הסליקה-payme/משולם.
 1. מידע
  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, JGive תהיה רשאית להסתמך בפעילותה על תוצרי הפעילות והיקף התרומות, ובכלל כך ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסם מידע בדבר העמותות השונות פעילותם והתקשרותם עם JGive בכל אמצעי שתבחר, לרבות פרסום מידע באתר JGive. כמו כן, JGive תוכל לעשות שימוש במידע המתקבל אצל המפעילה ו/או הספקים החיצוניים אודות התרומות השונות לצרכים סטטיסטיים בכל הנוגע לעמותות המעורבות בפרויקט וסכומי התרומה. 
  2. מוסכם בזאת כי כל מידע הניתן מאת העמותות המצטרפות למפעילת האתר ול-JGive, ובכלל זה גם ה"לוגו" של העמותות המצטרפות וכן תמונות ו/או גרפיקה בשביל האתר ו/או הקמפיין של העמותה המצטרפת ושאר הפרטים אשר ניתנים כחלק מתהליך ההצטרפות והשימוש במיזם, הינו בבעלות מלאה של העמותה המצטרפת ואיננו מפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של אף צד שלישי וכן מותר לשימוש על ידי מפעילת האתר וJGive ולא תהיה אף טענה ו/או תביעה מצד עמותה בנוגע לשימוש שכזה. במידה ויתברר כי תמונות ו/או לוגו ו/או חומרים אחרים שנמסרו על ידי העמותה המצטרפת לJGIVE אכן מפירים זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים, אזי העמותה תשפה באופן מלא ומיידי את JGIVE בכל נזקיה והוצאותיה בעניין זה וכן התמונות, הקמפיין והאתר יוסרו לאלתר ולא תהא לעמותה כל טענה בעניין. העמותות מסכימות בזאת שעצם סיום תהליך ההרשמה מקנה בזאת רישיון לשימוש בפרטי העמותות ובלוגו העמותה ע"י מפעילת האתר בתקופת ההתקשרות והשימוש באתר על ידי העמותות. למען הסר ספק, רישיון זה מוענק ללא תמורה וכחלק מרצונה של העמותה המצטרפת להצטרף למיזם ולאתר. העמותות מסכימות בזאת שכלל המידע הנמסר על ידיהן למפעילת האתר יפורסם ברבים ושהינו בבעלותם הבלעדית (כולל זכויות מוסריות וזכויות יוצרים) ומפעילת האתר תשתמש במידע זה, בין היתר, בכדי לקדם את המיזם ואת האתר.
  3. על העמותות חלה האחריות המלאה לוודא שהפעולות אשר הן מתרימים בעבורן אכן מזכות את התורמים בזיכוי ממס הכנסה על פי סעיף 46 וזאת מכיוון שהתרומות באתר אמורות לזכות את התורמים בקבלה על פי סעיף 46. אי לכך, חל איסור מוחלט לגייס כספים באתר עבור מתן שירותים, אירועי התרמה ו/או כל פעילות נוספת שאינה מזכה בפטור ממס על פי סעיף 46. במידה ומפעילת האתר תישא בעלויות ו/או נזקים בגין תביעות של תורמים בנושא זה, העמותות מתחייבות לשפות בצורה מלאה את מפעילת האתר.
  4. בנוסף, על העמותות המצטרפות חלה האחריות הבלעדית לוודא שהעמותות משתמשות בכסף המגויס והמותרם על פי המפורט בפרויקטים באתר ועל פי המידע שנמסר בעת ההרשמה. לא תהיה למפעילת האתר כל התחייבות מול המשתמשים והתורמים בדבר השימוש הסופי בכספם שנתרם. שימוש בכסף אשר נתרם דרך האתר שלא על פי המפורט בפרויקט באתר ייחשב כהפרה של תקנון זה. העמותות מתחייבות לשפות את מפעילת האתר באופן מוחלט בכל נזק ו/או תביעה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה) שייגרמו לה עקב שימוש שכזה.   
  5. כל פעולותיה העסקיות של העמותה הינן ותהיינה חוקיות, אינן מפרות הסכם כלשהו ו/או הוראה ו/או צו ו/או דין כלשהו ואינן נוגדות את תקנת הציבור וכי מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה אינו נוגד הוראות כל דין. כי המוצר ו/או השירות ו/או הנכס ו/או זכויות ("מוצר" או "המוצרים") המוצע על ידו אינו מזויף אינו מהווה מעשה מרמה ו/או הונאה ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו (בכלל זה אינו מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או סודות מסחריים ו/או זכויות יוצרים) וכי בתנאי השימוש של העמותה (ככל ונדרש להציגם) נכלל איסור מפורש על שימוש שאינו חוקי ו/או אסור על פי כל דין ו/או הסכם במי מהמוצרים של העמותה. 
 2. התקשרות
  1.  יודגש, JGive תהא רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה כלל, לבטל את הסכמתה לשיתוף הפעולה ו/או לתרומת הכספים באמצעותה, על ידי מתן הודעה בכתב לעמותה על סיום ההתקשרות. העמותה מתחייבת לפעול לאלתר בכדי לעזור למפעילת האתר לסיים את ההתקשרות ולהחזיר כל מסמך ו/או ציוד שנדרש ממנה וכן לחתום על כל מסמך שיידרש בכדי לסיים את ההתקשרות. בנוסף, היא תחדול לאלתר מפרסום שיתוף הפעולה שלה עם האתר ובמידה ואיננה עושה זאת לאחר 30 יום לפחות, מתחייבת לפצות את מפעילת האתר בפיצוי יומי של $100 עבור כל יום מעבר ל30 יום הנ"ל שהיא איננה תפעל לפי הכללים הנ"ל. הספקים החיצוניים מתחייבים לבטל את העברת הכספים כאמור החל ממועד מתן ההודעה על סיום ההתקשרות עם העמותה על ידי מפעילת האתר. לא תהיה לעמותה כל טענה ו/או תביעה בנוגע להפסקת ההעברות הנ"ל ובנוגע להחזרות של כספים באמצעות זיכוי לתורמים בשל סיום ההתקשרות עם JGive.
  2. על העמותות המצטרפות חלה החובה המוחלטת להודיע בכתב למפעילת האתר בדבר פקיעתו הצפויה של האישור על פי סעיף 46 וזאת 90 יום מבעוד מועד. עמותה שלא תעדכן את מפעילת האתר כנדרש, תימחק לאלתר מהמיזם ותצטרך לפצות את מפעילת האתר בסך נזקיה שייגרמו בשל חוסר ההודעה הנ"ל. העמותות מסכימות בזאת שהן קראו בעיון רב את סעיף זה, מבינות את משמעותו ומסכימות לתוכנו. 
  3. יתרה על כך, על העמותה לעדכן את קרן עשור (ע"ר) באופן מיידי במידה ומעמדה שונה ממועד רישומה באתר, כך העמותה אינה עומדת בתנאי הסף לרישום העמותה באתר (קרי, בעלת אישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
  4. במידה וימצא כי אין לעמותה את האישורים הדרושים בתוקף, JGive רשאית לחסום לאלתר את כל פעילות העמותה בפלטפורמה, עד להסדרת המצב והצגת האישורים הדרושים בשנית בפני JGive.
  5. העמותה רשאית להפסיק את פעילותה באתר ואצל JGive בכלל, בכל עת, ע"י מתן הודעה בכתב מראש החתומה על ידי מורשי החתימה למפעילת האתר. לאחר 30 יום ממתן ההודעה הנ"ל, העמותה תוסר מהאתר והקמפיינים הפעילים שלה יוסרו מהתצוגה לצמיתות ועד להודעה חדשה מהעמותה בכתב וכפוף לאישורה מחדש ע"י מפעילת האתר ובהתאם לתנאי שימוש אלה. אין באמור לעיל לגרוע מזכותה של JGive לשמר את המידע שנמסר לה ע"י העמותה בהתאם לסעיף 5 לעיל וכן לשמור תיעוד של מסמכי העמותה, לרבות אך מבלי למעט, חשבוניות וקבלות שהונפקו דרך האתר ושאר מסמכים הנוגעים לעמותה אשר נמצאים ברשותה. 
 3. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים של העמותה באתר האינטרנט המופעל על ידי המפעילה – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של המפעילה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה בכתב ומראש. שמה של מיזם "JGive" שם האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של המפעילה, הינם קניינה הבלעדי של קרן עשור (ע"ר).
  2. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידי העמותות המצטרפות או מי מטעמם לפרסום באתר נשארות בבעלותם. עם זאת, העמותות המצטרפות מתחייבות בזאת, שלא למסור למפעילת האתר תכנים שאינם שייכים לך ושהעמותות אינן בעלות זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר העמותה, הנך מאשר באופן סופי ומוחלט כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומו באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לעמותה רישיון חינם עד לסיום מועד ההתקשרות עם העמותה, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירות אותו היא מספקת ובכל פרסומיה. העמותות מתחייבות לשפות את מפעילת האתר באופן מוחלט בכל נזק ו/או תביעה ו/או עלות (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה) שייגרמו לה עקב דרישות ו/או תביעות מצדדים שלישיים בנושאי קניין רוחני כאמור.  
 4. מדיניות פרטיות

פרטי המשתמש או פרטים נוספים שתידרש למסור כתנאי לשימוש בחלק משירותי האתר ו/או לשירותי הספקים החיצוניים וכן כל מידע אישי אחר, ביחס לעמותה המצטרפת, שיתקבל בידי JGive כפופים לכללי הגנת הפרטיות של מפעילת האתר כפי שיעודכנו מעת לעת.

 1. הפסקת שימוש ושיפוי
  1. JGive רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות חסימתה אצל הספקים החיצוניים. 
  2. היה והעמותה המצטרפת תפר תנאי שימוש אלה, תהא JGive, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים לה אודותיה בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  3. כמו כן, העמותה המצטרפת תשפה את JGive, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
  4. כל מחלוקת באשר לעמידת הצדדים בהסכמות המפורטות לעיל במסמך זה  תובא ראשית לדיון בפני הנהלות הארגונים. במידה ולא יושג הסדר, על הצדדים יהיה לפנות לבתי המשפט המוסכמים בעניין.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.
 2. הצהרות העמותה המצטרפת
  בהצטרפותה לפלטפורמת JGive, וכתנאי לקבלת כספים דרך הפלטפורמה ו/או מקרן עשור, העמותה המצטרפת מצהירה כדלקמן: 
  1. כי הינה מלכ"ר המוכרת לצורך קבלת החזר מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה במדינת ישראל.
  2. כי הינה בעלת אישור ניהול תקין/אישור על הגשת מסמכים מרשם העמותות ו/או לחלופין אישור עורך דין (במקרה של תאגיד סטטוטורי).
  3. כי הינה מחזיקה בכל הרישיונות והאישורים הנדרשים על ידי כל הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, ועומדת בחוקים ובתקנות החלים עליה וכן כי בכוונתה להמשיך להתנהל כראוי מול רשויות המדינה בהתאם לחוקי המס ולפעול בהתאם לכל חוק נוסף שחל על פעילותה.
  4. כי הינה מקפידה על ניהול ספרים ורישומים פיננסים נאותים להוכחת שימוש ראוי בתרומות.
  5. מתחייבת שתפנה את כל התרומות שהתקבלו באמצעות הפלטפורמה אך ורק למטרות העמותה, בהתאם למטרות הרשומות כמטרות העמותה, ושום חלק מהכנסתו או נכסיו לא יופנה לטובת או הנאת מנהל ו/או ממונה ו/או תורם העמותה ו/או בעל שליטה בארגון ו/או חבר בארגון שלא לצרכי המטרות המוצהרות של העמותה ושבכל תרומה שתתקבל דרך הפלטפורמה ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות המוצהרת בתקנון העמותה, ועבור פעילויות מורשות כפי שתוארו בטפסי הרישום של העמותה.
  6. מאשרת שתכני העמותה שהועברו לJGive כחלק מתהליך הרישום בפלטפורמה מתארים ומשקפים באופן מדויק את פעילות העמותה.
  7. העמותה מתחייבת כי מנהליה, נושאי המשרה, חבר הנאמנים, היועצים או העובדים בה, אינם מופיעים באף רשימות מעקב מקומיות או בינלאומיות נגד טרור, הלבנת הון, מניעת שוחד או רשימות מעקב אחרות, לרבות, בין היתר, אך מבלי למעט, OFAC, SDN, הרשימה המאוחדת של האיחוד האירופי והרשימה המאוחדת של OSFI.
  8. העמותה מתחייבת, לרבות כל מנהליה, נושאי המשרה, חבר הנאמנים, העובדים והסוכנים המורשים שלה, שלא לפרסם בפלטפורמה תוכן המעודד אלימות, מסית לשנאה או מקדם אפליה נגד קבוצות שיש לגביהן חוקים נגד אפליה.
  9. העמותה מתחייבת כי איננה תומכת בפעולה ו/או קמפיין ו/או ארגון פוליטי או נותן חסות לפעילות זו ואינו מפרסם חומר שיש בו תעמולה פוליטית בכל דרך שהיא.
  10. העמותה מתחייבת שלא תפעיל לובי בשם גוף ממשלתי או רשות מקומית, אלא אם הדבר מותר על פי החוקים הרלוונטיים ובמידה המותרת בלבד.
  11. העמותה מתחייבת כי במידה ותתקבל תרומה בדרך של מענק שהוא מוגבל מבחינת הייעוד שלו, היא תפעל לפי כל ההנחיות או ההגבלות הנלוות למענק זה. ככל שאין לעמותה יכולת לפעול על פי הוראות אלה, העמותה מתחייבת להחזיר תרומה זו חזרה ל- JGive.
  12. כי לא תאפשר לאדם יחיד לקבל הטבה אישית מהתרומות.
  13. כי לא תשתמש בתרומות מפלטפורמת JGive כדי לשחד אף ממשלה או פקיד ציבור, או כדי להשיג יתרון שלא כדין בהליכים פוליטיים או משפטיים או כדי לעשות עסקים שלא כדין.
  14. מתחייבת כי תחזיר כל חלק מתרומות מפלטפורמת JGive שנמצא כי נעשה בו שימוש למטרות שאינן כשרות או שלא למטרות צדקה, בכפוף להוראות כל דין (ובפרט דינים הנוגעים לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
  15. העמותה או אחד מבעלי העניין בו מאשרים כי לא סורבו לקבל שירות בנקאי מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
  16. העמותה מאשרת ומכירה בכך שתרומה שמתקבלת בפלטפורמת JGive ומועברת לעמותה על ידי קרן עשור (ע״ר) באמצעות הפלטפורמה, הינה תרומה בלתי חוזרת אשר מתקבלת לקרן עשור (ע״ר) או לעמותות הידידים בחו"ל במתכונת של המלצה. למרות מאמציה של קרן עשור לייעד את התרומה כמבוקש, במידה ולא ניתן יהיה לעשות זאת על פי כל דין ו/או מסיבה אחרת שבגינה נבצר מלממש את המלצת התורם, קרן עשור, לפי שיקול דעתה ועל פי המלצת ועדת המענקים, תייעד את התרומה למטרות דומות.
  17. העמותה מתחייבת לספק, במסגרת זמן של 14 יום מיום דרישת JGive, דו"ח המפרט את השימוש בתרומות JGive או כל מידע פיננסי אחר הנוגע לשימוש בכספי התרומות שהתקבלו מ-JGive (לרבות, בין היתר, דוחות כספיים מבוקרים, הבהרות בקשר לתרומות שנתקבלו ואופן מימושם לטובת שקיפות וכדומה).
  18. במידה ותרומה שהועברה באמצעות הפלטפורמה בוטלה ו/או הוכחשה על ידי תורם, JGive תודיע על כך בהקדם האפשרי בצירוף אסמכתאות. העמותה מתחייבת בזאת להחזיר כל חלק מתרומה כזו באופן מיידי, בכפוף להוראות כל דין (ובפרט דינים הנוגעים לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה). לחלופין, JGive (על פי שיקול דעתה הבלעדי) עשויה לקזז כל סכום שבוטל או הוכחש מכל תרומה עתידית או תרומה אחרת שכבר התקבלה הנמצאת אצל JGive. העמותה מאשרת בזאת כי לא יהיו טענות כלפי JGive בהקשר זה.
  19. העמותה מתחייבת כי לא תעביר ו/או תמחה את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה לכל גוף או אדם אחר ללא אישור JGive.
  20. העמותה מודעת כי הצהרות אלו אינן מוגבלות בזמן ותחולתם לגבי כל תרומה כספית כל עוד העמותה הינה רשומה בפלטפורמה ומסכימה לכך שאם יוודע ל-JGive כי הצהרות אלו שגויות, JGive רשאית להסיר את העמותה מהפלטפורמה במיידית, ולא תאפשר העברת תרומות באמצעותה עד לתיקון המצב לשביעות רצון JGive על פי כל דין.
 1. שימוש בשירותי JGIVE יהיה בהתאם לדין ויעשה בתום לב ובדרך מקובלת. לא יעשה בהם כל שימוש לרעה או כל שימוש בניגוד לדין או לתקנת הציבור או כל שימוש לא סביר או למטרות אחרות מאלו שלשמן נועד השירות, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות או העברות לשם עקיפת המגבלות הנוגעות לדיווחים בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור, או העברות לגורמים אשר מופיעים ברשימת סנקציות בינלאומיות, או התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת. העמותה מצהירה בזאת כי איננה מפירה כל דין כאמור ולא תעשה שימוש אסור בפלטפורמת JGIVE כאמור לעיל. מבלי לגרוע מזכויות החברה, כל העובר על איסור כאמור, ישפה את החברה על כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.
  JGIVE לא תישא בכל אחריות כלפי כל משתמש או צד ג' במקרה של עסקאות ושירותים האסורים על פי תנאי שימוש אלו. למען הסר ספק, מובהר כי JGIVE רשאית שלא לאפשר שימוש כלשהו בכספים, לרבות משיכה או העברה של הכספים בכל דרך, שמקורם בעסקאות ושירותים כאמור, או במקרה שקיים חשד בקשר לכך. כן רשאית JGIVE לדווח על כל חשד כאמור ולמסור מידע לרשויות רלבנטיות, מבלי ליידע על כך את המשתמש.
  העמותה מתחייבת שלא לעשות ו/או לסייע לעשות כל פעולה המכוונת או עלולה לפגוע בפלטפורמה, בשירותים, בJGIVE או במשתמשים אחרים, לרבות: הפצת דואר זבל, פרסומות, או דואר שיווקי אחר שלא על פי דין, החדרת או הפעלת וירוסים, סוסים טרויאנים, נוזקות ו/או רוגלות; הפרעה לפעולת שרתים ו/או האתר וכו'.כמו כן, השימוש בפלטפורמה מותנית בין היתר בכל התנאים להלן במצטבר:
  1. אינך נמצא במדינה הכפופה לחרם (אמברגו) שנקבע על ידי גורם ממשל בארה"ב כמדינת או טריטוריה "תומכת טרור".
  2. אינך מופיע באף רשימה שהיא של גורם ממשל בארה"ב ביחס לגופים ו/או ישויות אסורות או מוגבלות בהגבלה כלשהי וכי אין לך קשר כלשהו, לרבות עסקי עם גורם ו/או יישות כאמור.
  3. אינך נמצא במדינה בה השימוש בשירותים והאפליקציה אינו מותר על פי הדין המקומי.
 1. שינויים בתקנון ותנאי השימוש
  מעת לעת אנחנו עשויים לשנות את תנאי השימוש והמדיניות שלנו (לרבות אך מבלי למעט, את רשימת הספקים החיצוניים, דרכי השימוש והעלויות הנלוות לפרויקט). לכן עליכם לחזור לכאן לעתים קרובות ולבדוק אם יש עדכונים בתקנון. בהתאם לתקנון שלנו, באחריותכם להתעדכן בכללי המדיניות המתפרסמים כאן ולפעול לפיהם. כל חריגה ממדיניות זו מותרת רק באישור בכתב ומראש מJGive.

בהסכמתכם לתנאי שימוש הנ"ל באתר, הנכם מאשרים שמורשי החתימה של העמותה עברו על התקנון ועל האמור בו, אישרו את תוכנו ואישרו לעמותה להתחייב לאמור לעיל.

תאריך עדכון אחרון: מרץ 2024